دل تنگی

دِلْ تنگے اَم را با فاصلــہ مے نویسَمْـــتا شایدْ فاصلــہ اے بین دِلَمْـــ و تنگے بیُفـــتدْچــہ خیالــــِ خامے دارممْـــاینْ مَدار فاصلــہ مُـــوَربْ اَستْچندے کــہ بگذردْدوباره مے شَودْ  تَــــــنْـــــــــگے ِ دِلْ


[ پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ علی ............. ]